จากผลการสำรวจฉบับล่าสุดของ “วีซ่า” พบว่า คนไทยให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยมากกว่าความสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการชำระเงินด้วยบัตรแบบไร้สัมผัส (Contactless Card) หรือ “โมบาย วอลเล็ต” (Mobile Wallet) ทั้งยังมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้วิธีชำระเงินผ่านระบบไร้สัมผัสมากขึ้นเมื่อพวกเขามั่นใจว่ามีมาตรการรักษาความปลอดภัยอยู่ในระดับที่สูงมากพอ การศึกษาเรื่องวิธีการชำระเงินแบบไร้สัมผัสและกระเป๋าสตางค์ดิจิตอล (Digital Wallet) จัดทำขึ้นโดยบริษัท “ยูโกฟ” (YouGov) ในนามของ “วีซ่า” โดยมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามชาวไทยจำนวน 750 คนเพื่อประเมินทัศนคติสำหรับการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลี่อนที่และระบบไร้สัมผัส เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 พบว่า คนไทยส่วนมาก (82%) เชื่อว่าความปลอดภัยมีความสำคัญมากกว่าความสะดวกสบายเมื่อนึกถึงการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือระบบไร้สัมผัสด้วยการเติบโตอันรวดเร็วในด้านเทคโนโลยีทางการเงิน หรือ “ฟินเทค” (FinTech) ที่ภาครัฐบาลและเอกชนกำลังใช้แนวทางต่างๆ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะเมื่อมีการทำธุรกรรมทางเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและการเป็นเจ้าของอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับคนไทยอยู่ในอัตราที่สูง แต่ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการทางการเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ยังค่อยเป็นค่อยไป โดยส่วนหนึ่งเกิดจากผู้บริโภคชาวไทยยังไม่ตระหนักถึงความก้าวหน้าของความปลอดภัยในโลกออนไลน์และเทคโนโลยีเท่าที่ควร   อ่างอิง //manager.co.th