TOP 25 Fan Pages ของ Facebook

Facebook Pages ได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดย Facebook ในเดือน พ.ย. 2550 เพื่อเป็นเครื่องมือในการแนะนำยี่ห้อตราสินค้าของบริษัทต่างๆ ผ่านทาง Facebook โดยมีรูปแบบคล้ายๆ กับ Facebook Groups แต่ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น เช่น ...